خطبه غدیر

شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1386 11:06 ق.ظ نویسنده: هادی نظرات: 0 نظر چاپ

ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلند مرتبه و در تنهایی اش به آفریدگان نزدیک است.سلطنتش پر جلال و در ارکان آفرینش اش بزرگ است. بی آنکه مکان گیرد و جابجا شود ، بر همه چیز احاطه دارد و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است.

همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست.آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست.

اوست آفریننده آسمانها و گستراننده زمین ها و حکمران آنها .دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است. هموست پروردگار فرشتگان و روح،افزونی بخش آفریده ها و نعمت ده ایجاد شده ها.

به یک نیم نگاه دیده ها  هرگز او را نبینند.کریم و بردبار و شکیبا ست.رحمتش جهان شمول و عطایش منت گذار،در انتقام بی شتاب و در کیفر سزاواران عذاب صبور و شکیباست. بر نهان ها آگاه و بر درون ها دانا،پوشیده ها بر او آشکار و پنهان ها بر او روشن است اوراست فراگیری و چیرگی بر هستی .نیروی آفریدگان از او و توانایی بر هر پدیده ویژه اوست .او را همانندی نیست و هموست ایجاد گر هر موجود در تاریکستان لا شیئ ، جاودانه و زنده و عدل گستر. جز او خداوندی نباشد و اوست ارجمند و حکیم.

دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیده ها .بر پنهانی ها آگاه و بر کار ها داناست.کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد مگر او-عزوجل- که خود،راه نماید و بشناساند.

گواهی میدهم که او((الله)) است. همو که تنزهش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابدیت را شامل است.

بی مشاور ،فرمانش را اجرا ،بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور سامان دهی فرماید. صورت آفرینش او را الگویی نبوده و آفریگان را بدون یاور و رنج و چاره جویی، هستی بخشیده است. جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است.پس اوست((الله)) که معبودی به جز او نیست. همو که صنعش استوار است و ساختمان آفرینشش زیبا. دادگری است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کار ها به او باز میگردد.

و گواهی میدهم که او((الله)) است که آفریدگان در برابر بزرگی اش فروتن و در مقابل عزتش رام و به توانایی اش تسلیم و به هیبت و بزرگی اش فروتن اند.پادشاه هستی ها و چرخاننده سپهر ها و رام کننده آفتاب و ماه که هریک تا اجل معین جریان یابند. او پرده شب را به روز و پرده روز  را که شتابان در پی شب است به شب پیچد. اوست شکننده ی هر ستمگر سرکش و نابودی کننده ی هر شیطان رانده شده. نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی . یکتا و بی نیاز ،نه زاده و نه زاییده شده، او را همتایی نبوده ،خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است. بخواهد و به انجام رساند.اراده کند و حکم نماید.بداند و بشمارد .بمیراند و زنده کند.نیازمند و بی نیاز گرداند.بخنداند و بگریاند. نزدیک آورد و دور برد. باز دارد و عطا کند .اوراست پادشاهی و ستایش . به دست توانای اوست تمام نیکی و هموست بر هر چیز توانا. شب را در روز و روز را در شب فرو برد .معبودی جز او نیست ،گران مایه و آمرزنده ،اجابت کننده دعا و افزاینده عطا ، بر شمارنده نفس ها ، پروردگار پری و انسان .

چیزی بر او مشکل ننماید، فریاد فریادکنندگان او را آزرده نکند و اصرار اصرار کنندگان او را به ستوه نیاورد .نیکوکاران را نگاه دار ،رستگاران را یار ،مومنان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار است. آنکه در همه احوال سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است. او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه می گوییم بر شادی و رنج و بر آسایش و سختی. و به او و فرشتگان و نبشته ها و فرستاده هایش ایمان داشته ، فرمان او را گردن گذاشته و اطاعت می کنم و به سوی خوشنودی او می شتابم و به حکم او تسلیمم. چرا که به فرمانبری  او شایق و از کیفر او ترسانم. زیرا او خدایی است که کسی را از مکرش در امان نبوده و از بی عدالتیش ترسان نباشد( زیرا او را ستمی نیست)